PrawnicyProjektyGeodezjaOchrona
Tukupiszdom
UbezpieczeniaKredytyBudowaMeble
Dodaj ofertę sprzedaży nieruchomości
Znajdź ofertę
Nr oferty
Rodzaj nieruchomości
Powierzchnia (od - do)
Cena (od - do)
Rodzaj oferty
Województwo
Miejscowość
Gmina lub powiat

Szczegóły oferty
Ilość odsłon: 745
Data publikacji: 2015-09-22
KOMERCYJNE
podlaskie
Suwałki
Pow: 74.03 m2
Oferta: sprzedaż
Rodzaj: KOMERCYJNE
199 500 PLN
KOMERCYJNE
Gps Analiza
Bez pośrednika Oferta biura
Film Księga wieczysta
Cena : 199 500 PLN
Lokalizacja: woj: podlaskie
powiat: suwalski
gmina: Suwałki
miejscowość: Suwałki
Powierzchnia: 74.03 m2
Typ własności: Własność
Zabudowa: Wolnostojąca
Syndyk masy upadłości Konsorcjum Budowlanego „KONS-BUD” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach ogłasza: Drugi pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze: NA SPRZEDAŻ LOKALI UZYTKOWYCH Przedmiotem sprzedaży są prawa własności samodzielnych, niemieszkalnych lokali użytkowych opisanych w pkt. 1 i 2 wchodzących w skład masy upadłości: Lokal niemieszkalny, użytkowy nr 5 położony na parterze budynku mieszkalnego w stanie deweloperskim bez ścianek działowych. Stolarka okienna PCW, ściany otynkowane. Podkłady pod posadzki betonowe. Wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku. Powierzchnia wynosi 74,03 m2. Lokal stanowi własność upadłego, opisany w KW nr SU1S/00066562/0 oraz KW nr SU1S/00066561/3. Wymienione księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Suwałkach, Wydział Ksiąg Wieczystych, a lokal użytkowy znajduje się przy ulicy Klonowej 40 w Suwałkach. Wartość lokalu według ceny oszacowania wynosi 266.000,00 zł brutto, a ceną wywoławczą jest 75% wartości nieruchomości tj. 199.500,00 zł brutto. Lokal niemieszkalny, użytkowy nr 7 położony w piwnicy budynku mieszkalnego w stanie deweloperskim. Stolarka okienna PCW, ściany otynkowane. Podkłady pod posadzki betonowe. Wejście bezpośrednio z zewnątrz budynku. Powierzchnia wynosi 74,85 m2. Lokal stanowi własność upadłego, opisany w KW nr SU1S/00066562/0 oraz KW nr SU1S/00066561/3. Wymienione księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Suwałkach, Wydział Ksiąg Wieczystych, a lokal użytkowy znajduje się przy ulicy Klonowej 40 w Suwałkach. Wartość lokalu według ceny oszacowania wynosi 134.000,00 zł brutto, a ceną wywoławczą jest 75% wartości nieruchomości tj. 100.500,00 zł brutto. Łączna wartość wg ceny oszacowania wynosi 400.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Preferowana jest sprzedaż nieruchomości łącznie. W przypadku braku ofert na sprzedaż nieruchomości łącznie, możliwa jest sprzedaż poszczególnych elementów opisanych w pkt. I ppkt 1 i 2. Pierwszy pisemny przetarg ofertowy w trybie art. 320 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze: NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do nieruchomości stanowiącej własność Upadłego opisanej w pkt. 1 wchodzącej w skład masy upadłości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona na działkach nr: 1486/5, 1486/8, 1486/11, 1479/2, 1486/10 i 1486/2 o łącznej powierzchni 1,5771 ha stanowiąca własność Upadłego, opisana w KW LM1G/00036228/0, LM1G/00032755/5, LM1G/00029958/4 oraz KW LM1G/37229/4. Wymienione księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Łomży XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie. W zasięgu nieruchomości znajduje się energia elektryczna i sieć wod.-kan. Na działce nr 1486/10 znajdują się budynki gospodarcze mające charakter tymczasowy. Działki są nieogrodzone. Teren jest niezagospodarowany. Nieruchomość posiada decyzję Burmistrza Miasta Grajewo o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej realizację budowy sklepu wielkopowierzchniowego. Nieruchomość położona jest w mieście Grajewo (województwo podlaskie, powiat grajewski), pomiędzy ulicami Wiktorowo, a Kopernika. Wartość nieruchomości według ceny oszacowania wynosi 3.280.000,00 zł brutto i cena ta stanowi cenę wywoławczą. Wartość wg ceny oszacowania wynosi 3.280.000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3.280.000,00 zł. W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne. Warunkiem przystąpienia do przetargu na nabycie zorganizowanych składników opisanych w pkt I ppkt 1 i 2 w całości lub elementów tj. poszczególnych lokali użytkowych, a także nieruchomości niezabudowanej opisanej w pkt. II ppkt 1 jest: Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży do dnia 29 października 2015 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości nr 95 1020 1332 0000 1102 0910 9549 prowadzony przez Bank PKO bp SA Oddział w Suwałkach. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa V GUp 2/14” na adres Kancelaria Notarialna Notariusz Bożenny Bieńczyk, 16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 53, w terminie do 30 października 2015 r. do godziny 1500 tego dnia (w przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej). Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn. Zawartość oferty, zasady przetargu oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE PRZETARGU dostępnym na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Suwałkach V Wydział Gospodarczy ul. Przytorowa 2, 16-400 Suwałki, w Biurze Syndyka Beaty Waboł ul. Pułaskiego 26A, 16-400 Suwałki oraz na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka www.syndyk.suwalki.pl Ze szczegółowym wykazem przedmiotu oferty oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26A. Lokale użytkowe w Suwałkach można oglądać w dniu 23 października 2015 r. w godzinach od 9 do 10. Nieruchomość niezabudowaną położoną w Grajewie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 885-851-227 w godz. od 9 do 16. REGULAMIN PRZETARGU ofert na sprzedaż nieruchomości upadłego lub poszczególnych elementów przedsiębiorstwa Konsorcjum Budowlanego „KONS-BUD” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suwałkach. Zawartość oferty: Pisemna oferta powinna być wniesiona w języku polskim i oznaczona w sposób określony w pkt. III ppkt. 2 ogłoszenia prasowego oraz powinna zawierać: Nazwę, siedzibę, status prawny i adres oferenta (wraz z numerem telefonu), podpis osoby składającej ofertę lub podpisy upoważnionych do działania w imieniu składającego ofertę, Jeśli ofertę składa podmiot niebędący osobą fizyczną – aktualny oryginalny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, z którego wynikać będzie umocowanie osób składających ofertę lub udzielających pełnomocnictwa, Uchwałę zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia lub innego właściwego organu, jeżeli dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży właściwa umowa lub ustawa wymaga od oferenta takiej uchwały, Notarialne poświadczenie każdego podpisu pod ofertą, podobnie jak każdego podpisu pod ewentualnym pełnomocnictwem (wymaganym w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik); podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia, Dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium, Oferowaną cenę sprzedaży brutto nie niższą od ceny wywoławczej brutto wraz z zobowiązaniem do jej zapłaty w całości na rachunek bankowy masy upadłości nie później niż na trzy dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży, Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym poszczególnych elementów i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz że zgadza się na wyłączenie rękojmi z tytułu sprzedaży, Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz operatami szacunkowymi i o ich akceptacji bez zastrzeżeń. Zasady przetargu: Rozpoznanie ofert: Obwieszczenie o przetargu wywieszone zostanie w budynku sądowym, ponadto ogłoszenie o przetargu syndyk zamieści w „Gazecie Współczesnej” o zasięgu lokalnym obejmującym województwo podlaskie, na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka: www.syndyk.suwalki.pl oraz na kilkudziesięciu internetowych portalach ogłoszeniowych specjalizujących się w obrocie nieruchomościami. Otwarcie ofert na nabycie zorganizowanych składników przedsiębiorstwa lub poszczególnych elementów wymienionych w pkt. I ppkt 1 i 2 oraz pkt. II ppkt 1 zostanie dokonane przez notariusza z Kancelarii Notarialnej wskazanej w punkcie III ppkt. 2 ogłoszenia prasowego w dniu 2 listopada 2015 r. Notariusz sporządzi protokół wpływu i otwarcia ofert, odnotowując w nim ich zawartość. Wybór najkorzystniejszej oferty na nabycie składników wymienionych w pkt I ppkt 1 i 2 oraz pkt. II ppkt 1 nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem sędziego-komisarza i syndyka w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Przytorowej 2 w dniu 3 listopada 2015 r. o godz. 900. Posiedzenie prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. O wyniku przetargu nieobecni przy zatwierdzeniu oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie na piśmie. Nie będzie uwzględniana ani rozpatrywana w przetargu oferta niespełniająca któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt. III ogłoszenia prasowego i w pkt. I ppkt 1 regulaminu przetargu. W razie braku choćby jednej oferty spełniającej warunki, o których mowa w punkcie III ogłoszenia, przetarg nie dochodzi do skutku. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie II ppkt 1 g) przetarg wygrywa oferujący na piśmie najwyższą cenę brutto. Wybór oferty dla swej ważności wymaga postanowienia sędziego-komisarza zatwierdzającego ten wybór. Oferta, która nie została zatwierdzona przez sędziego-komisarza, przestaje wiązać oferenta. Zastrzeżenia: Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu bez podania przyczyn. Zawarcie umowy na nabycie nieruchomości wymienionych w pkt I ppkt 1 i 2 oraz pkt. II ppkt 1 ogłoszenia prasowego nastąpi w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza, po uiszczeniu ceny przez wybranego oferenta. Cena nabycia zostanie uiszczona w całości najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa lub wyodrębnionych części wymienionych w pkt. I ppkt. 1 i 2 oraz pkt. II ppkt 1ogłoszenia prasowego. Na nabywcy spoczywa obowiązek pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych ze sprzedażą. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi najpóźniej w terminie tygodnia od dnia wyboru oferty przez syndyka bądź od stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia (bez odsetek). Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane celem zabezpieczenia wykonania warunków przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży lub zapłaty ceny wskutek okoliczności leżących po stronie tegoż oferenta. W dniu sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości zatrzymane wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Oferent, który uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach. Syndyk zastrzega prawo wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia głównych celów postępowania upadłościowego. Regulamin jest integralną częścią ogłoszenia prasowego.
Jest to oferta bezpośrednia. Aby uzyskać dane kontaktowe do właściciela nieruchomości, należy wypełnić i wysłać formularz.
Dane zostaną przesłane na podany w formularzu e-mail.
Imię
Miejscowość
Telefon
E-mail
! akceptuję regulamin
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wycena nieruchomości
Świadectwa energetyczne
Biuro nieruchomości